Castell de Peralada. La passió de Mateu.

SOURCE: La república, 9.12.2023

A La República, acaba de sortir el dossier dedicata les biblioteques privades més representatives de Catalunya. Se n’ha ocupat Pere Bosch, director del rotatiu.

No hi podia faltar la de Peralada. Aquí deixo el reportatge:

castell de peralada

La passió de Mateu

Peralada: Reportatge de la biblioteca del castell.

Quan el visi­tant pene­tra a la Bibli­o­teca del Cas­tell de Pera­lada, just després de recórrer el seu con­junt monu­men­tal, la sen­sació és d’un acla­pa­ra­ment indes­crip­ti­ble. La cali­desa de l’espai, amb l’ocre de la fusta que es bar­reja amb els lloms dels lli­bres, con­vida a la con­tem­plació. Hom també hi nota el pes de la història, dels anys en què la família Roca­bertí va assu­mir el repte de recu­pe­rar l’antic con­vent del Carme, aban­do­nat durant els anys de la desa­mor­tit­zació. La bibli­o­teca actual prové d’aquells anys i ini­ci­al­ment es va nodrir amb els fons bibli­ogràfics i docu­men­tals de la nis­saga. Però la per­sona que la va con­ver­tir en un refe­rent mun­dial va ser Miquel Mateu, un apas­si­o­nat del col·lec­ci­o­nisme que es va dedi­car en cos i ànima a aple­gar lli­bres d’història, lite­ra­tura, incu­na­bles, edi­ci­ons de bibliòfil i manus­crits i també una rica bibli­o­gra­fia de temes giro­nins i empor­da­ne­sos. Tot i això, la col·lecció que s’ha con­ver­tit en la prin­ci­pal icona de la bibli­o­teca és la cer­van­tina, que aplega fins a 5.000 volums, i que inclou tant obres escri­tes per Cer­van­tes com lli­bres sobre l’autor cas­tellà; un tre­sor únic que la con­ver­teix en una referència ine­lu­di­ble per als estu­di­o­sos. També hi ha exem­plars rars i curi­o­sos dels segles XVI i XVII, com ara el que ha esco­llit la Inés Padrosa, la bibli­o­tecària del Cas­tell de Pera­lada, que s’ha dedi­cat durant 40 anys a pre­ser­var aquest tem­ple del lli­bre al cor de l’Empordà.

EL TRE­SOR

His­to­ria de’Suc­ces­sori di Ales­san­dro Magno

Any: 1570

Impres­sor: Vene­tia, Appresso Fran­cesco Ziletti

DE VENÈCIA A PERALADA

Peralada: Reportatge de la biblioteca del castell.

“Un Pere Antoni amb pedigrí o tenir la història del llibre i la bibliofília a les mans. De Venècia a Nàpols. De Nàpols a Poblet. De Poblet a la incertesa. De la incertesa a Peralada.” Inés Padrosa, l’arxivera, la responsable i l’ànima de la Biblioteca del Castell de Peralada, ens suggereix aquesta frase per resumir el periple del llibre seleccionat, adquirit pels germans Rocabertí, comtes de Peralada, i que forma part de la biblioteca des del segle XIX.